16.10.2017

APBC zoekt partner voor realisatie Award Winning Designers! Offertevraag: 16/10/2017!

1 jaar geleden door Nico Dierickx

Community Manager , ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.

Deelnemen
  • De Winkelhaak

  • 16/10/2017

  • 12:00

De offerte dient ten laatste op 16 oktober 2017 om 12.00u. te worden bezorgd aan:

DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Ter attentie van Klara De Smedt
Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

Link dossier: https://drive.google.com/file/d/0B8vuPLrZRTwrZVN5dVpvSWZoYUE/


De “Award Winning Designers” is een initiatief van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES en is een jaarlijkse presentatie van de ontwerpers, bedrijven en producten uit de regio Antwerpen die (inter)nationaal in de prijzen zijn gevallen met speciale aandacht/podium voor de Antwerpse winnaars van de Henry Van de Velde Awards.

De voorbije jaren heeft APBC met een tentoonstelling deze laureaten in de kijk gesteld. Deze keer is de format vrij en kijken we uit naar jullie voorstel om al deze knappe koppen te huldigen. 

Een documentaire? Een kortfilm? Of misschien een boek of een publiciteitscampagne? Of toch een tentoonstelling, virtueel of iets plastischer?
De keuze is helemaal aan jullie. Onze vraag is een all-in afgewerkt concept op te leveren inclusief communicatiecampagne. 

De selectie van het gepresenteerde voldoet aan de volgende eisen:

1. De geselecteerde objecten zijn ontworpen door ontwerpers en/of bedrijven uit de regio Antwerpen.
2. Ze behoren tot de ontwerpdisciplines productontwikkeling, grafisch ontwerp, branding, multimedia, juwelen, accessoires en interieur.
3. Hun prijs werd gewonnen in het jaar 2017.

Prijzen waarnaar gekeken worden zijn onder andere de Henry van de Velde Labels, OVAM Ecodesign Award, IF award, Red Dot Award en DME award.


INHOUDELIJKE EN TECHNISCHE VEREISTEN

PRESENTATIE

De format is vrij en gericht op een groot (inter)nationaal publiek. Hoe meer mensen de presentatie te zien krijgen, hoe beter. Er is momenteel geen exporuimte ter beschikking, indien dit nodig is dient de organisator hier zelf voor in te staan en het te budgetteren.
Behalve het gepresenteerde is er minstens 1 (openings)evenement in Antwerpen (100 à 120 deelnemers) dat aanleiding geeft tot netwerking en 2 workshops, respectievelijk in Turnhout en Mechelen (10 à 20 deelnemers/workshop), gericht op het sensibiliseren van ontwerpers en bedrijven om deel te nemen aan gereputeerde wedstrijden in de toekomst.
Het gepresenteerde dient aanleiding te geven tot redactionele publicatie in de belangrijkste kranten, op nieuwswebsites en in de vakmedia. De indiener volgt dit op en bezorgt bij oplevering een overzicht van alle vermeldingen.

DOELGROEP VAN DE PRESENTATIE

> Het grote publiek

Zoals bij alle initiatieven willen we met onze projecten het grote publiek sensibiliseren voor innovatief talent. Middels de Award Winning Designers maakt het publiek kennis met prijswinnende objecten en ontwerpers en de kwaliteit van de Antwerpse creatieve sector.

> Ontwerpers en bedrijven

De presentatie wil creatievelingen van alle ontwerpdisciplines bereiken, intrigeren en inspireren. Enerzijds om ontwerpers en bedrijven met elkaar in contact te brengen, anderzijds om ontwerpers en bedrijven aan te moedigen om mee te doen aan wedstrijden.

TIMING 

De inhoudelijke presentatie wordt opgeleverd tussen medio januari en eind maart 2018.
Het netwerkmoment en beide workshops vinden in overleg plaats, uiterlijk voor 30 juni 2018.
Indien de presentatie een eindmoment kent, is dit in overleg te bepalen, uiterlijk voor 30 juni 2018.
Indien het gaat om een fysieke presentatie, is het noodzakelijk om deze zowel te tonen in Antwerpen, Mechelen als Turnhout, uiterlijk voor 31 augustus 2018; op een locatie en volgens een timing in overleg.

Netwerkmoment en workshops zijn voldoende gespreid in tijd.

SPECIFICATIES

- De indiener geeft wekelijks een stand van zaken van zowel productie als budget door aan de Winkelhaak welke onder auspiciën van APBC het project opvolgt. Eventuele problemen worden altijd direct gemeld en in overleg opgelost.
- De indiener staat zelf in voor het opzoeken en de inventarisering van de winnaars –hij streeft hierbij volledigheid na.
- De indiener staat in voor het opvragen van alle materiaal, tekst en beeld alsook het respecteren en vermelden van noodzakelijke rechten.
- De indiener staat in voor de volledige all-in productie van de presentatie, al dan niet op verschillende locaties en inclusief logistiek en opruim achteraf.
- De indiener staat in voor het concept en de organisatie van het netwerkevenement.
- De indiener staat in voor het concept en de begeleiding van de workshops in Turnhout en Mechelen.
- De indiener staat in voor het ontwerp en de opvolging van de volledige communicatiecampagne.
- De indiener respecteert en maakt gebruik van de bestaande APBC en AWD-huisstijl van dit evenement.

De indiener levert alle tekst en beeld zodat APBC de website www.awardwinningdesigners.be uiterlijk op 10 januari 2018 kan updaten.


GUNNINGSWIJZE

Op vrijdag 6 oktober kan je tussen 9 en 17u een afspraak maken met Klara De Smedt om je vragen te stellen

Maak een afspraak via klara.desmedt@winkelhaak.be of telefoonnummer 03 727 10 30.

KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA

De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn:

 De inschrijver toont deze bekwaamheid aan via verwijzing naar portfolio
 Vlotte pen en vlekkeloos taalgebruik (Nederlands – Engels), goede communicatievaardigheden.
 Kennis van Microsoft Office (excel, word, outlook, powerpoint)
 Aantonen van een goed netwerk en perscontacten teneinde een goede campagne te kunnen leiden.

BUDGET

Voor deze offertevraag (productie en communicatiecampagne van AWD 2017) beschikt APBC over een maximaal budget van €30.000 excl. BTW.
De volledige productiekost, signalisatie, communicatie, logistiek, afbraak, rapportering, vervoerskosten en alle andere werkuren dienen voorzien te zijn in het budget.

Niet inbegrepen zijn de werkuren van de APBC-medewerkers, de kosten voor catering en de kosten voor de locatie mbt het netwerkevenement en de workshops.

INDIENEN VAN DE OFFERTE

De offerte dient ten laatste op 16 oktober 2017 om 12.00u. te worden bezorgd aan
DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Ter attentie van Klara De Smedt
Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

DE GUNNINGSCRITERIA ZIJN DE VOLGENDE

a) De kwaliteit van de dienstverlening: 60 punten

Voor de beoordeling van dit gunningcriterium dient de inschrijver een plan van aanpak voor te leggen, waarin hij het volgende aangeeft:

- Motivatie (max 1 A4) en visie (max 1 A4). (Waarom ben jij de juiste persoon voor deze opdracht, wat is je meerwaarde?);
- Conceptvoorstel (max. 1 A4)
- Originaliteit
- Draagwijdte en bereik van het concept
- Duurzaamheid op sociaal vlak en op vlak van milieu
- De wijze waarop je deze opdracht zal verwezenlijken (Hoe ga je te werk, hoe structureer je dit, wat zijn jouw verantwoordelijkheden en waarvoor reken je op het team?)
- CV en vermelding van specifieke competenties die relevant zijn in het kader van deze opdracht (organisatie, copywriting, orde, teamspeler)
- Hoeveel mandagen minimaal aan de opdracht besteed gaan worden

De wijze van aanpak dient dermate beschreven te worden dat de opdrachtgever een helder beeld heeft van wat hij van de dienstverlener mag verwachten (kwaliteit van uitvoering). 
Wat het criterium ‘kwaliteit’ betreft, zal er vergelijkend worden gequoteerd, rekening houdend met de volgende referentiescores:

 Uitstekend (60 punten)
 Zeer goed (50 punten)
 Goed (40 punten)
 Voldoende (30 punten)

 Matig (20 punten)
 Minimaal (10 punten)

b) De prijs: 30 punten

Wat dit gunningcriterium betreft, zal de quotering als volgt verkregen worden:

X = 30 x (√Y / √Z)

waarbij: X = quotering bekomen voor de geëvalueerde offerte Y = bedrag van de goedkoopste regelmatige offerte Z = totaalbedrag van de offerte die het onderwerp van de evaluatie uitmaakt

c) Timing: 10 punten 

De mogelijke startdatum (uitgedrukt in werkdagen na toewijzing van de offerte), flexibiliteit en voorziene eindoplevering, rekening houdende met de te respecteren maximale uitvoeringstermijn van de opdracht. De inschrijver zal hiertoe een tijdsplanning bij de offerte voegen: een gefaseerde planning voor de uitvoering van de opdracht, waaruit de aard van de verschillende stappen duidelijk wordt, alsook hun duur en de tijd die de projectcoördinator telkens voorziet te besteden;

Wat het criterium ‘timing’ betreft, zal er vergelijkend worden gequoteerd, rekening houdend met de volgende referentiescores:
 Uitstekend (10 punten)
 Goed (6 punten)
 Voldoende (2 punten)


ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

LEIDING EN TOEZICHT OP DE UITVOERING

De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door Klara De Smedt in opdracht van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Bovendien is het APBC-team continu stand by voor afstemming, brainstormen en terugkoppeling. Elke fase wordt door APBC goedgekeurd alvorens aan de volgende fase te beginnen:

 Concept
 Voorontwerp
 Uitvoeringsdossier en gedetailleerd budget
 Productie

BETALINGEN

De factuur geldt als schuldvordering. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. De opdrachtnemer dient samen met elke factuur een gedetailleerde prestatiestaat in, die een overzicht biedt van de gefactureerde prestaties. De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de bovenvermelde verificatietermijn.

OPLEVERING

De eindoplevering wordt voorzien uiterlijk 10 werkdagen na einde/opruim van de laatste fysieke presentatie of 10 dagen na het laatste event.

Eindoplevering wil zeggen dat het project volledig is afgerond en gedebriefd, alle documenten gearchiveerd zijn, betalingen aan leveranciers gecontroleerd en afgehandeld zijn, eventuele werken terug bezorgd zijn aan de respectievelijke eigenaars en de samenwerking in het team besproken werd.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN

Elke inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk alle elementen met hun bijhorende prijs weer. Voor elke element beschrijft de leverancier hoe hij de uitwerking ziet.

Elke inschrijver voegt bij zijn offerte:

 Plan van aanpak
 Tijdsplanning
 Bewijs van een soortgelijke opdracht in de laatste vijf jaar
 Een ondertekende offerte

Event link: 
https://drive.google.com/file/d/0B8vuPLrZRTwrZVN5dVpvSWZoYUE
Antwerpen POM Provincie Antwerpen Winkelhaak Universiteit Antwerpen Antwerp Management School Karel de Grote-Hogeschool Sint-lucas EFRO Europese Unie